ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınması sağlanır. Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimi azaltılır. Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluş hakkında toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratılmış olur.

ISO 14001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR

SÜREKLİ GELİŞME: Kuruluşun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak çin kuruluş çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

ÇEVRE: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.

ÇEVRE BOYUTU: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

ÇEVRE ETKİSİ: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.

ÇEVRE POLİTİKASI: Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak,faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.

KİRLENMENİN ÖNLENMESİ: Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN İŞLETMELERDE GELİŞTİRİLMESİNİN AMACI;

Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,
Çevresel performansın artırılması,
Market Stratejileri,
Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması,
İşletme itibar ve Pazar payının artırılması,
Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,
Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması,
Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,
İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması,
Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır,
Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer,
Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır,

E-Bülten Aşağıdaki formu doldurarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.